info.puredsm@gmail.com

Winkelmand

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk


Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en NTO in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden voor de Stichting Webshop Keurmerk in werking per 1 juli 2012.
Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

 

ARTIKEL 1 – Definities 
ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer 
ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid 
ARTIKEL 4 – Het aanbod 
ARTIKEL 5 – De overeenkomst 
ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht 
ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping 
ARTIKEL 8 – Uitsluiting herroepingsrecht 
ARTIKEL 9 – De prijs 
ARTIKEL 10 – Conformiteit en Garantie 
ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering 
ARTIKEL 12 – Duurtransacties duur, opzegging en verlenging 
ARTIKEL 13 – Betaling 
ARTIKEL 14 – Klachtenregeling 
ARTIKEL 15 – Geschillen 
ARTIKEL 16 – Branchegarantie 
ARTIKEL 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 
ARTIKEL 18 – Wijziging van de algemene voorwaarden
Stichting Webshop Keurmerk 

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Stichting Webshop Keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een
door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Naam ondernemer: PURE Dead Sea Minerals
Vestigingsadres: Het Want 109 9733 BG Groningen (Dit is geen bezoek adres)
Postadres: Het Want 109 9733 BG Groningen
Telefoonnummer: +31 (0)6 4640 4693
E-mailadres: info.puredsm@gmail.com
KvK-nummer: 55834531
Btw-identificatienummer: NL002227531B60

 
ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 

ARTIKEL 4 – HET AANBOD
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van aflevering;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
– ondernemer de prijs garandeert;
– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
– of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
– wijze deze voor de consument te raadplegen is;
– de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
– de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
– de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
5
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 

ARTIKEL 8 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.
 

ARTIKEL 9 – DE PRIJS
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 

ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 

ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 

ARTIKEL 12 – DUURTRANSACTIES DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)
wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 

ARTIKEL 13 – BETALING
1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 

ARTIKEL 14 – KLACHTENREGELING
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier van de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 

ARTIKEL 15 – GESCHILLEN
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde,
zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.
 

ARTIKEL 16 – BRANCHEGARANTIE
1. De Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Webshop door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij de Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan de Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan de Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.
 

ARTIKEL 17 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 

ARTIKEL 18 – WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP KEURMERK
1. De Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Adres Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam
Laatste aanpassing 1 juli 2012

Aanvullende Bepalingen

Naar artikel 17 van de Algemene Voorwaarden – Aanvullende of afwijkende bepalingen 
(Versie 1.5)
Laatste aanpassing 22 oktober 2020

Indeling
Producten
Prijzen
Acties
Kadobonnen & Kortingscodes
Betaling
Levering
Verzendkosten
Herroepingrecht & Retourneren
Schade
Beoordelingen
Afdrukken Algemene & Anvullende Voorwaarden

 

Producten

Alle door PURE Dead Sea Minerals verkochte producten zijn niet voor consumptie en enkel voor uitwendig gebruik. PURE Dead Sea Minerals stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet navolgen van de aanwijzingen op de productverpakking of welke andere vorm van gebruik dan waar het product voor dient.
Alle producten bevatten natuurlijke ingrediënten,  zijn uitvoerig getest door de fabrikanten en worden wereldwijd gebruikt. Mocht u toch vragen hebben over de werking of de substantie van een bepaald product neem dan contact op via info.puredsm@gmail.com

Alhoewel wij een groot vertrouwen hebben in de producten die we aanbieden via PURE Dead Sea Minerals aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid, in de ruimste zin des woords, voor schade die onverhoopt mocht ontstaan vanwege de samenstelling van het product en of vanwege de voorgeschreven behandelwijze.

Let op,
Om (allergische) reacties te voorkomen adviseren wij vóór gebruik van een product het product te testen op een klein stukje huid, bijvoorbeeld de binnenkant van u onderarm of pols. Volg daarbij de aanwijzingen zoals op de verpakking van het product vermeld staat. Wanneer zich binnen 48 uur geen verandering of reactie voordoet kunt u het product normaal gebruiken.

Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.
Aanbiedingen die vermeld staan op de website van PURE Dead Sea Minerals zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld staat. Wanneer een bestelling geannuleerd wordt vervalt automatisch de aanbieding. De klant kan geen aanspraak maken op verlopen of beëindigde aanbiedingen.
De prijzen zijn op voorbehoud van drukfouten.

Acties

Aan geen enkele actie van PURE Dead Sea Minerals kunnen rechten ontleend worden. 
Voor actie artikelen geldt dezelfde retour procedure als voor reguliere artikelen. Indien een restitutie plaats vindt over artikelen die tijdens of met een actie zijn aangekocht, ontvangt u de prijs van het artikel ten tijde van de actie terug.

Kadobonnen & Kortingscodes

Wanneer u beschikt over een kadobon of een kortingscode van PURE Dead Sea Minerals kunt u dit in de winkelmand laten verrekenen.
Zie de FAQ voor hoe een kadobon of kortingscode te gebruiken. 

Kortingscode;
Voor een kortingscode geldt dat er slechts één code per transactie gebruikt kan worden.
De kortingscode is niet geldig op producten die reeds afgeprijsd zijn, op artikelen uit de categorie Gift, op behandelpakketten en actie producten. Tevens geeft de code geen korting op verzendkosten.
Verzendkosten worden berekend aan de hand van de totaal prijs ná aftrek van de korting.

Betaling

Betaling geschiedt per iDeal, Pay Pall, kadobon of via rembours.
U ontvangt direct een order bevestiging op het door u opgegeven e-mailadres.

PURE Dead Sea Minerals gebruikt de payment provider Pay.nl voor haar online betalingen. 
PostNL wordt gebruikt voor verzendingen onder Rembours.

Levering

Wij streven er naar uw bestelling binnen 2 tot 5 werkdagen, tenzij anders aangegeven, na ontvangst van de betaling te verzenden. Uw bestelling wordt pas verzonden wanneer deze compleet is.
(Wettelijk bepaald binnen maximaal 30 dagen)

Indien een artikel onverhoopt (tijdelijk) niet leverbaar is, zal dit per e-mail aan u medegedeeld worden via het door u opgegeven e-mail adres in uw order. Dit gebeurt uiterlijk 21 dagen nadat u een betaling heeft gedaan. U heeft dan de volgende mogelijkheden:
– U laat het artikel gratis nazenden zodra deze weer beschikbaar is (indien van toepassing). Dit gebeurt uiterlijk binnen 30 dagen nadat u keuzebevestiging is ontvangen.
– U annuleert direct het betreffende artikel en krijgt, indien van toepassing, uw geld terug (niet mogelijk wanneer u een kadobon gebruikt heeft).
– U zoekt een ander artikel uit.

Bij annulering heeft u de mogelijkheid uw geld terug te krijgen voor het betreffende artikel wanneer het onderdeel was van een grotere order, indien vooruit is betaald. Heeft u gekozen voor een rembours zending dan zal u een nieuwe bestel bevestiging krijgen met het juiste bedrag.
Wanneer het artikel het enige artikel was in uw order, krijgt u het bedrag van de hele order terug inclusief verzendkosten.
Wanneer u kiest voor een ander artikel moet u eventueel, afhankelijk van de prijs, bijbetalen. Hiervoor gelden de betalingsvoorwaarden. Bij het uitzoeken van een ander artikel wordt geen geld gerestitueerd.
Wanneer u een kadobon heeft gebruikt voor de aankoop van uw artikelen en u besluit de bestelling te annuleren, krijgt u een nieuwe kadobon van het resterende/geannuleerde bedrag. Hier zit wederom een TGT datum op.

Let op, wanneer u de bestelling annuleert en een nieuwe bestelling plaatst, worden er opnieuw verzendkosten gerekend!
Afhankelijk van u keuze kan het zijn dat de verzending langer dan het bovengenoemde termijn zal duren.

PURE Dead Sea Minerals is niet verantwoordelijk voor bij PostNL zoek geraakte pakketten.
Speciale verzoeken omtrent de levering kunnen medegedeeld worden via info.puredsm@gmail.com.

Verzendkosten

Binnen Nederland:
Standaard
: Track & Trace via PostNL,                        €0,00 bij een bestelling vanaf €100,-, anders €4,95* inclusief 21% BTW
Verzekerd: Aangetekend Pakket via PostNL,              €10,95* incl. BTW 21% (verzekerd tot €500,-)
Rembours: Betalen bij ontvangst via PostNL              €16,95* incl BTW 21% (verzekerd tot 

België & Duitsland:
Standaard: Track & Trace via PostNL                        €10,89* incl. BTW 21% (verzekerd tot 500,-)

Voor zendingen naar overige landen kunt u contact opnemen met info.puredsm@gmail.com
Informatie over de verzendingen kunt u vinden op de website van PostNL.

Let op
, voor Verzekerde post en verzendingen onder Rembours kan geen postbus opgegeven worden. Wij zullen het pakket aanleveren bij PostNL zodra wij een huisadres hebben ontvangen.
Verzendkosten worden niet gerestitueerd, tenzij anders aangegeven.

*Dit geldt voor pakketten tot 10kg


Herroepingrecht & Retourneren

Na ontvangst van de door u bestelde producten behoudt u het recht om gedurende 14 dagen de overeenkomst, zonder opgave van reden, te ontbinden (herroepingrecht). Tijdens deze periode zult u zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking.
Besluit u een of meerdere producten te retourneren dan gelden de volgende voorwaarden:
– Het product of de producten dienen ongeopend en ongebruikt te zijn.
– Het product of de producten dienen onbeschadigd te zijn.
– Het product of de producten moeten in de originele verpakking, voor zover mogelijk, geretourneerd worden.
– De retourneerkosten zijn voor rekening van de klant.

PURE Dead Sea Minerals dient binnen het herroepingtermijn op de hoogte gebracht te worden van de retournering en eventueel welke producten geretourneerd worden via info.puredsm@gmail.com. U krijgt vervolgens een retourbevestiging met het adres waar u de producten naartoe kunt retourneren.
De geretourneerde producten moeten binnen 7 dagen na ontvangst van de retourbevestiging weer in bezit zijn van PURE Dead Sea Minerals. Het staat PURE Dead Sea Minerals vrij om producten die buiten bovengenoemde termijn worden geretourneerd of niet aan de voorwaarden voldoen, al dan niet te accepteren.

PURE Dead Sea Minerals vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door PURE Dead Sea Minerals in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij PURE Dead Sea Minerals aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. PURE Dead Sea Minerals gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Schade

Wij verpakken onze producten met zorg zodat zij onderweg zo min mogelijk te verduren hebben. Echter kunnen we niet altijd overal op voorbereid zijn.
Wanneer bij ontvangst van u producten blijkt dat één of meerdere producten beschadigd is/zijn en hierdoor onbruikbaar is/zijn geworden, neem dan zo snel mogelijk, doch uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de producten, contact op via info.puredsm@gmail.com. Maak indien mogelijk foto’s van de producten en stuur deze mee. Wij nemen dan contact met u op over eventuele mogelijkheden.
Wanneer u buiten het bovengenoemde termijn contact opneemt over schade door verzending, vervalt u het recht op vergoeding.

Beoordelingen

Met het betalen en afronden van uw bestelling gaat u er mee akkoord dat wij u een uitnodiging sturen om de door u aangekochte producten te beoordelen. U krijgt een uitnodiging van onze parter Customer Reviews Plugin. Indien u hier geen gehoor aan geeft sturen wij maximaal één herinnering. Bij voorbaat dank voor uw tijd! 

Afdrukken Algemene & Anvullende Voorwaarden

U kunt deze Algemene & Aanvullende Voorwaarden uitprinten door met uw muis op de pagina te staan en op de rechter muisknop te drukken. Selecteer de optie ‘Afdrukken…’

Deze website maakt gebruik van cookies om voornamelijk de functionaliteit van de website te kunnen waarborgen. Lees hier wat cookies precies inhouden. Wij hebben uw toestemming nodig voor het gebruik van technische en profilerende cookies.